การนำเสนอแนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ครุศาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 2554

อนงค์  ชูชัยมงคล  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

ดร.พรเทพ  รู้แผน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการและนำเสนอแนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี  การดำเนินการวิจัยมี  2 ขั้นตอน คือ

1)  ศึกษาความต้องการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนเป็นการศึกษาจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 62 คน  รวม  71  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2) นำเสนอแนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี โดยการประชุมสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพรรณา

ผลการวิจัยพบว่า

1) ครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี  ในภาพรวมมีความต้องการพัฒนา  ด้านบริหารจัดการ มีความต้องการมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความต้องการพัฒนาในเรื่องการวางแผนและการจัดทำโครงการ การประเมินโครงการ งานธุรการ การเงินบัญชี และพัสดุ การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และการสื่อสาร ตามลำดับ

2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความต้องการพัฒนา ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามลำดับ

Download

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s