แนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อุทัยธานี

บทคัดย่อ

มณเฑียร  รอดประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี  ปี  พ.ศ. 2554

ดร.พรเทพ  รู้แผน  สาขาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

      การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัญหาและนำเสนอแนวทางการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานีการดำเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน  คือ
1)  ศึกษาปัญหาและแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มประชากรได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน 8 แห่ง สถานศึกษาละ 9 คน จำนวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า  5  ระดับ (Rating scale)  ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ  .99    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    คือ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)   และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 2) นำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยการประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  7  คน  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 

1.  ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหาสูงสุดด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านนิเทศการศึกษา ด้านวัดผลประเมินผลและด้านบริหารหลักสูตร  ตามลำดับ

2. แนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานีมี 4 ด้านดังนี้ คือ

1. ด้านบริหารหลักสูตร ได้แก่จัดประชุมสร้างความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
2.ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
3. ด้านนิเทศการศึกษา ได้แก่ จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติตามปฏิทินการประเมินผลที่ชัดเจน
4. ด้านการวัดผลประเมินผล ได้แก่ ประชุมระดมสมองในการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา

Download เอกสาร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s