Archive | เมษายน 2012

ภาวะผู้นำทางวิชาการ

 

 

Download เอกสาร

Advertisements

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.ชัยนาท

สุรัตน์  ก้อนนาค  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ดร.พรเทพ  รู้แผน  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมและเสนอแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ผู้นำชุมชน และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท  ปีการศึกษา 2553 จำนวน 248 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเที่ยง  0.96  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) นำเสนอแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาโดยการประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่วมกำหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ มีส่วนร่วมน้อยสุดในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมน้อยสุดในการเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา มีส่วนร่วมน้อยสุดในการให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง สนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มีส่วนร่วมน้อยสุดในการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาต่อชุมชนและสาธารณชน  และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล มีส่วนร่วมน้อยสุดในการวางแผนการนิเทศของสถานศึกษา

2. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท  ประกอบด้วย
ด้านการมีส่วนร่วมกำหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร์
1) ควรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเป็นคณะกรรมการ
2) จัดอบรมให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรมการ
3) จัดให้มีกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และภารกิจอย่างต่อเนื่อง

ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา
1) ควรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเป็นคณะกรรมการ
2) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ
3) เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
1) ควรประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญ
2) เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดแนวทางและวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน
3) ยกย่องบุคคลในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ด้านการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
1) สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
2) สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน
3) ควรร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประสานงาน

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
1) ควรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเป็นคณะกรรมการนิเทศ
2) อบรมให้ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3) ทำความเข้าใจและร่วมกันวางแผนการนิเทศกับชุมชน
4) มีเครื่องมือในการนิเทศติดตามผล
5) สถานศึกษามีเว็บไซต์เพื่อให้ชุมชนสามารถติดตามและตรวจสอบการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาได้ตลอดเวลา

*************************************

Download เอกสาร