Archive | พฤษภาคม 2012

การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

หัฏฐหทัย  ชุติรัตนา  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ดร.พรเทพ  รู้แผน  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัญหาและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ การดำเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอนคือ
1) ศึกษาปัญหาการดำเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ  ผู้บริหาร จำนวน 7 คน รองผู้อำนวยการ จำนวน 18 คน หัวหน้าแผนก จำนวน 62  คน หัวหน้างานพัสดุ  จำนวน 7  คน  เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 14 คน  รวมจำนวน  108  คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า  5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .97  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) นำเสนอแนวทางการดำเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยการประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาการดำเนินงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยปัญหาสูงสุดคือ ด้านการจำหน่ายพัสดุ  อันดับรองลงมาได้แก่ ด้านการบำรุงรักษา  ด้านการจัดหา และด้านการแจกจ่าย และการควบคุม

2. แนวทางการดำเนินงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย สถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจง ครูและบุคลากรของสถานศึกษา เกี่ยวกับแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมจัดทำคู่มือคุณลักษณะของพัสดุและครุภัณฑ์และราคากลางพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบพัสดุประจำปี  มีโดยจัดทำเป็นปฏิทินการเข้าตรวจแต่ละหน่วยกำหนดให้มีการตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  มีคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของพัสดุที่จำหน่าย นำระบบค่าเสื่อมราคามาใช้ในการตีราคาประเมิน มีโปรแกรมระบบการลงทะเบียนการรับ จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง

******************************************

Download เอกสาร

Advertisements