Archive | กันยายน 2012

UNESCO International Literacy Prizes 2012

โครงการในประเทศภูฏาน, โคลอมเบีย, อินโดนีเซียและรวันดาได้รับรางวัลด้านการรู้หนังสือ  UNESCO International Literacy Prizes 2012 ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก นางอิรินา โบโกวา ได้ประกาศผู้ชนะรางวัลจากยูเนสโกด้านความรู้หนังสือสำหรับปี 2012 จำนวน 4 รางวัลคือ

1. King Sejong Literacy Prizes

 • โครงการพัฒนาการศึกษาของชุมชนในประเทศอินโดนีเซีย


ผลของโครงการนี้ มีผู้ได้รับการพัฒนา จำนวนเกือบ 3 ล้านคน  โดยมีศูนย์เรียนรู้ในชุมชนมากกว่า 75,000 หมู่บ้านทั่วประเทศอินโดนีเชีย เพื่อที่จะสร้างและรักษาสังคมการเรียนรู้ โดยมีโปรแกรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตัล (digital literacy)  การเรียนรู้ผ่านผู้ประกอบการธุรกิจ (entrepreneurship literacy) โปรแกรมพัฒนาการอ่าน(reading improvement programmes) โปรแกรมการฝึกอบรม(tutor training)และการลงทุนให้กับการศึกษาผู้ใหญ่ (adult literacy) และเพิ่มการศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงผ่านการผสมผสานด้านทักษะชีวิตและความรู้พื้นฐาน

 • โครงการการรู้หนังสือสำหรับผู้ใหญ่ ของคริสตจักร Pentecostal ในประเทศรวันดา

วิสัยทัศน์เบื้องหลังของโครงการนี้นี้คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบองค์รวมและยั่งยืนของคนรวันดาบนพื้นฐานความรู้และความเคารพสำหรับคุณค่าของมนุษย์รวมทั้งสิทธิของความเป็นมนุษย์ให้กับการศึกษาที่มีคุณภาพ โปรแกรมจะมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงและเยาวชนออกจากโรงเรียน จำนวนเกือบ 30,000 เป็นประจำทุกปีและศูนย์เรียนรู้(literacy centres) มีมากกว่า 3,500 ศูนย์ และมากกว่า 100,000 คนได้รับประโยชน์จากศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ (vocational training centres) ห้องสมุดชุมชน (community libraries)

2. UNESCO Confucius Prizes for Literacy

 • โปรแกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อเนื่องของประเทศภูฏาน

การดำเนินงานในประเทศที่มีแต่ภูเขาประชากรอยู่กระจัดกระจาย, โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อเนื่อง( Non-formal and Continuing Education Programme :NFCEP) โครงการการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ดำเนินงานภายใต้แผนระดับชาติของภูฏาน ในด้านความสุขมวลรวมประชาชาติก็มีการขยายอย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นในชุมชนชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้หญิงและเด็กผู้หญิงผ่านการให้ ความรู้พื้นฐานและทักษะการทำงานในกว่า 950 ศูนย์ และมีผู้เรียนมากกว่า 13,000 ในแต่ละปี    และเป้าหมายของโปรแกรมคือการบรรลุรู้หนังสือของผู้ใหญ่ 70% ภายในปี 2013 และ 100% ในปี 2015

 • ระบบปฏิสัมพันธ์  (Transformemos Educando) ประเทศโคลัมเบีย

โปรแกรมได้รับการยอมรับสำหรับกิจกรรมการสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและความรุนแรง ช่วยให้ประชากรเป้าหมายที่มีช่องว่างในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก โปรแกรมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผ่านการเรียนการสอนแบบโต้ตอบและเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียน 1,200 ห้อง พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ (projectors )และทีวี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โปรแกรมมีแบบจำลองใน 24 เว็บไซต์และเข้าถึงประชากร 300,000 คน

 • รางวัล King Sejong Literacy ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลี
 • รางวัล UNESCO Confucius Prizes for Literacy ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนของจีน
 • ผู้ได้รับรางวัลสี่แต่ละคนจะได้รับ $ 20,000 USD, ประกาศนียบัตรและเหรียญ

*********************************************

Advertisements

1,000,000 pageview

Panchalee Blog

ขอขอบคุณสมาชิกบล็อกทุกท่าน ที่ติดตามอ่านจนยอดอ่านทะลุล้านวิวแล้ว ทาง panchalee จะนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป  สถิติที่น่าสนใจของบล็อกมีดังนี้ Panchalee Blog  มีบทความทั้งหมด  154  บทความ  เอกสาร  13  page  และข้อคิดเห็น  1,511 Comments

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

 1. ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรท้องถิ่น                                           101,717
 2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                                                     50,526
 3. บทเรียนสำเร็จรูป(2)                                                           46,958
 4. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education)             42,510
 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา(1)                             36,374
 6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                               35,173
 7. หลักการของการจัดการศึกษานอกระบบและปรัชญา..                      29,793
 8. บทเรียนสำเร็จรูป(1)                                                            23,748
 9. การศึกษาในระบบ (Formal Education)                                 22,123
 10. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                    18,476

วันที่มีผู้อ่านมากที่สุด  วันที่  11 พฤศจิกายน  2544  จำนวน  2,894  ราย

ผู้อ่านบล็อกจากใหนบ้าง

คำค้นหาที่มากที่สุด

จำนวน

หลักสูตรท้องถิ่น

36,985
ตัวอย่างหลักสูตรท้องถิ่น 9,664
การศึกษาในระบบ 8,425
การนิเทศการศึกษา 7,963
การศึกษานอกระบบ 7,175
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 4,537
อาจารย์ขิง 3,767
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล 3,534
การนิเทศภายในสถานศึกษา 2,696
การศึกษานอกระบบ คือ 2,542
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,536
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2,268
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 2,060
แนวคิดเชิงระบบ 2,027
บทเรียนสำเร็จรูป 1,920
ปรัชญาคิดเป็น 1,858
การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น 1,820
ตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูป 1,776
การนิเทศการสอน 1,724
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 1,625
การนิเทศแบบคลินิก 1,544
รูปแบบการนิเทศการศึกษา 1,513
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,513
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,428
ภาวะผู้นําทางวิชาการ 1,404
กระบวนการนิเทศการศึกษา 1,393
การจัดการศึกษานอกระบบ 1,324
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1,288
การศึกษาในระบบ คือ 1,260
หลักสูตรท้องถิ่นหมายถึง 1,259
ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรท้องถิ่น 1,223
ความหมายบทเรียนสำเร็จรูป 1,216