แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบล ในเขตภูมิภาคตะวันตก

044-3

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อเรื่อง  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบล ในเขตภูมิภาคตะวันตก

ผู้วิจัย  นางสาวพรพิพัฒน์ ซื่อสัตย์   ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2555

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ.ดร. ศิริณา จิตต์จรัส
อาจารย์อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการที่คาดหวังและปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบล และเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบลในเขตภูมิภาคตะวันตก การดำเนินงานประกอบด้วย 2 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการที่คาดหวังและปัญหา
ขั้นที่ 2 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบล

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู กศน.ตำบล จำนวน 223 คน

การเก็บรวบรวม รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในด้านสภาพและความต้องการที่คาดหวังการปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.95 และ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดประชุมสนทนา ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มาจากการเลือกเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัย  พบว่าในภาพรวมของสภาพการปฏิบัติงาน และความต้องการที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัญหาพบว่า ด้านการให้บริการเรียนรู้มีระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมสังคม วัฒนธรรมประเพณี ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบล ประกอบด้วย

ด้านการวางแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่

1) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน
2) ประสานข้อมูล

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่

1) จัดอบรมการวิเคราะห์หลักสูตร
2) อบรมวิทยาการและทักษะใหม่ ๆ

ด้านให้บริการการเรียนรู้ ได้แก่

1) กำหนดสื่อที่จำเป็น
2) จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้านสนับสนุนกิจกรรมสังคม วัฒนธรรม   ประเพณี ได้แก่

1) บูรณาการกิจกรรม
2) ศึกษาดูงานภูมิปัญญา

ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่

1) อบรมเชิงปฏิบัติการ
2) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ****************************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s