เอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย กศน. ปี 2556

17445_O-NET53

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

2. คำแถลงนโยบายรัฐบาลทางด้านการศึกษา

3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

4. พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

5. พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553

6 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง

7 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546

8. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

9. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553

10. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2547

11. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2551

12. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2553

13. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

14. พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

15. พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

16. มาตรฐานวิชาชีพ กศ

17 .ใบสมัคร

18.กฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ

19.กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

20.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับ

21.กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

22.กฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ

23.กฏ กคศ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ

24.กฏ กคศ ว่าด้วยโรค

9 thoughts on “เอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย กศน. ปี 2556

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s