เอกสารสอบ กศน. ปี 2566

 1. จุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. แบบรวบรวมข้อมูลประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563
 3. การดำเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 4. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
 5. แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
 6. การวัดและประเมินผล
 7. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 8. แนวทางการเทียบโอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
 9. การเรียนรู้แบบโครงงาน
 10. มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561
 11. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 12. าตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562
 13. แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 14. แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.( พ.ศ. 2560 – 2579)
 15. มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี พ.ศ 2565
 16. คู่มือปฏิบัติงานการพัสดุ สังกัด กศน. (ก.ย.2561)
 17. แนวทางการเทียบโอน ปวช. กศน.
 18. แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 19. แนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 20. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสังกัดสำนักงาน กศน. (เพิ่มเติม)
 21. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2562 
 22. แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2562 
 23. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
 24. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
 25. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 26. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 27. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 28. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 29. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 30. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 31. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 32. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 33. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 34. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 35. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547
 36. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 37. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
 38. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
 39. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
 40. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 41. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o
 42. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
 43. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
 44. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 45. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 46. ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พุทธศักราช 2550
 47. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 48. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 49. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 50. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 51. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 52. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
 53. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 54. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
 55. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 56. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 57. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 58. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 59. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
 60. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 61. หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.  2563 
 62. รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562
 63. แนวทางการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา
 64. แผนกการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 65. หลักเกณฑ์และวิธีการขอความเห็นชอบในการแสดงธงชาติโดยเอกชน พ.ศ. 2563 
 66. คู่มือการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 67. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 68. แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของ สำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ. 2565
 69. แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 70. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 71. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 72. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
 73. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 74. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

 75. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

 76. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
 77. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 78. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
 79. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2564

 80. พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

Advertisement

5 Replies to “เอกสารสอบ กศน. ปี 2566”

 1. ขอบคุณ อาจารย์มากค่ะ

  เมื่อ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 เขียนโดย Panchalee’s Blog <comment-reply@wordpress.com>:

  อาจารย์ขิง posted: ” การดำเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แนวทางการเทียบโอนกิ”

 2. ขอขอบพระคุณอาจารย์ขิงมากๆครับ ที่ได้ลงองค์ความรู้ต่างๆในบล็อก เพื่อเป็นวิทยาทาน ความรู้ให้กับครูกศน. และท่านอื่นๆ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับผม ผมพึ่งจะมาเป็นครูกศน.ตำบล ได้ 1 ปี กับอีก 3 เดือน มีโอกาศพบ เจอ อาจารย์ที่ กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม หลายครั้งครับ ซึ่งได้ท่าน ผอ.ปิ่น เชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ และผมก็ได้ความรู้ จากอาจารย์เยอะเลยครับ และได้เริ่มติดตามบล็อกของอาจารย์ ผมตั้งใจจะเริ่มเข้ามาอ่าน มาศึกษาให้ได้อย่างน้อย วันละ 1 เรื่องครับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนากศน.ตำบลทุ่งเสลี่ยม และเพื่อมีโอกาศสอบครูผู้ช่วย กศน. ความรู้ต่างๆที่ผมได้อ่าน จะช่วยได้ครับ เพราะตอนสอบ ครูกศน.ตำบล ผมก็เข้ามาอ่านของอาจารย์ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: