เอกสารสอบ กศน. ปี 2565

 1. ร่างนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี 2565
 2. การดำเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 3. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
 4. แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
 5. การวัดและประเมินผล
 6. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 7. แนวทางการเทียบโอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
 8. การเรียนรู้แบบโครงงาน
 9. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
 10. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 11. าตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562
 12. แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 13. แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.( พ.ศ. 2560 – 2579)
 14. มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี พ.ศ 2565
 15. คู่มือปฏิบัติงานการพัสดุ สังกัด กศน. (ก.ย.2561)
 16. แนวทางการเทียบโอน ปวช. กศน.
 17. แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 18. แนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 19. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสังกัดสำนักงาน กศน. (เพิ่มเติม)
 20. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2562 
 21. แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2562 
 22. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
 23. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
 24. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 25. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 26. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 27. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 28. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 29. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 30. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 31. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 32. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 33. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 34. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547
 35. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 36. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
 37. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
 38. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
 39. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 40. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o
 41. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
 42. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
 43. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 44. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 45. ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พุทธศักราช 2550
 46. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 47. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 48. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 49. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 50. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 51. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
 52. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 53. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
 54. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 55. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 56. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 57. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 58. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
 59. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 60. หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.  2563 
 61. รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562
 62. แนวทางการfดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา
 63. แผนกการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 64. หลักเกณฑ์และวิธีการขอความเห็นชอบในการแสดงธงชาติโดยเอกชน พ.ศ. 2563 
 65. คู่มือการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3 Replies to “เอกสารสอบ กศน. ปี 2565”

 1. ขอบคุณ อาจารย์มากค่ะ

  เมื่อ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 เขียนโดย Panchalee’s Blog <comment-reply@wordpress.com>:

  อาจารย์ขิง posted: ” การดำเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แนวทางการเทียบโอนกิ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: