การปฏิบัติงานที่ผ่านมา

 • 7 เมษายน 2552 นิเทศประกันคุณภาพการศึกษา กศน. อุตรดิตถ์
 • 8-10 เมษายน 2552 นิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ศฝช. อุตรดิตถ์

a1239351711

d1239351711

 • 22-24 เมษายน 2552 พัฒนาระบบนิเทศภายใน กศน. พิษณุโลก

P9P7

 • 30 เมษายน 2552 ประชุมคณะทำงานวางแผนผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาคารรัชมัคลาภิเษก
 • 1-3 พฤษภาคม 2552 ร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากรดำเนินการเสวนา การจัดการความรู้ ปี2552 ของสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ร.ร.อยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 6 พฤษภาคม 2552 ประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำเอกสารแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • 6-8 พฤษภาคม 2552 ประชุม สัมมนา ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและบรรณารักษ์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552 ร.ร บางกอก พาเลซ กรุงเทพฯ
 • 12-15 พฤษภาคม 2552 ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบและปรับแก้ไขข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ร.ร.โกเด้นซิตี้ ระยอง
 • 18 พฤษภาคม 2552 พัฒนาบุคลากร กศน. นครสวรรค์ เรื่องการประเมินโครงการ กศน.
 • 19-20 พฤษภาคม 2552 พัฒนาบุคลากร กศน.อุตรดิตถ์ เรื่องการประเมินโครงการ กศน.
 • 22 พฤษภาคม 2552 ประชุมปฎิบัติการตรวจสอบเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นครปฐม
 • 25-27 พฤษภาคม 2552 ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 • 28-29 พฤษภาคม 2552 บรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงแรมอู่ทองอินน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 2-4 มิถุนายน 2552 พัฒนาบุคลากร เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงแรมศรีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • 7-10 มิถุนายน 2552 นิเทศก์ เรื่องประกันคุณภาพ กศน.สุโขทัย
 • 8-13 มิถุนายน 2552 ประชุมปฏิบัติการจัดทำผังการออกข้อสอบและออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงแรมอู่ทองอินน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 11 มิถุนายน 2552 ชี้แจงหลักสูตร การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงาน กศน.
 • 12-13 มิถุนายน 2552 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2552 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพ ฯ
 • 14 มิถุนายน 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา กศน. พิษณุโลก
 • 15 มิถุนายน 2552 ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
 • 15-16 มิถุนายน 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากศน.อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
 • P1
 • 17-18 มิถุนายน 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากศน.อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลกP4
 • 19-20 มิถุนายน 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากศน.อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก
  P18

 

lotus
Lotus  at  Eng Doi Home  Chartakarn,  Phitsanulok .  19  June  2009

**************************

 • 2-4 มิถุนายน 2552 พัฒนาบุคลากร เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงแรมศรีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • 7-10 มิถุนายน 2552 นิเทศก์ เรื่องประกันคุณภาพ กศน.สุโขทัย
 • 8-13 มิถุนายน 2552 ประชุมปฏิบัติการจัดทำผังการออกข้อสอบและออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงแรมอู่ทองอินน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 11 มิถุนายน 2552 ชี้แจงหลักสูตร การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงาน กศน.
 • 12-13 มิถุนายน 2552 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2552 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพ ฯ
 • 14 มิถุนายน 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา กศน. พิษณุโลก
 • 15 มิถุนายน 2552 ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
 • 15-16 มิถุนายน 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากศน.อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
 • 17-18 มิถุนายน 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากศน.อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 • 19-20 มิถุนายน 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากศน.อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก
 • 22-26 มิถุนายน 2552 บรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงแรมอู่ทองอินน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 วิทยากรที่ปรึกษาในการฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ณ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 13 กรกฎาคม 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากศน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 14-15 กรกฎาคม 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากศน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 16-17 กรกฎาคม 2552 Coaching/Mentoring เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากศน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 21 กรกฎาคม 2552 นิเทศประกันคุณภาพการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
 • 22-24 กรกฎาคม 2552 วิทยากรฝึกอบรมประกันคุณภาพมาตราฐานกศน.6 มาตราฐาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
 • 28 กรกฎาคม 2552 วิทยากรการอบรมครู กศน.จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
 • nakorn

 • 29-30 กรกฎาคม 2552 นิเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
 • 31 กรกฎาคม 2552 นิเทศ กศน.จังหวัดตาก
 • 3-4 สิงหาคม 2552 ประชุมสรุปผลนิเทศประจำปีงบประมาณ 2552 โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 9 สิงหาคม 2552 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์  
 • 17 สิงหาคม 2552 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ศฝช.อุตรดิตถ์
 • 19 สิงหาคม 2552 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
 • 19-21 สิงหาคม 2552 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติเครื่องมือและคู่มือการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดประทุมธานี
 • 24-26 สิงหาคม 2552 วิทยากรฝึกอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6 มาตราฐาน 22 ตัวบ่งชี้ ณ กศน.อุตรดิตถ์
 • 31 สิงหาคม 2552 รายการ สายใย กศน ” เรื่องรูปแบบการนิเทศงาน กศน.โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [Panchalee’ s Blog] สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ช่อง 96 เวลา 10.00 – 11.00 น.
 • IMG_5214

 • 1-2 กันยายน 2552 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ โรงแรมอะเดรียติค ถนนเพชรบุรี กรุงเทพ ฯ
 • 3-4 กันยายน 2552 วิทยากรฝึกอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 • 9-11 กันยายน 2552 วิทยากรฝึกอบรมเรื่องการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ กศน. สำนักงาน กศน.เพชรบูรณ์
 • 15-16 กันยายน 2552 รักษาการหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
 • 19 กันยายน 2552 นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2552 กศน.พิษณุโลก
 • 20 กันยายน 2552 นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2552 กศน.นครสวรรค์
 • 23-25 กันยายน 2552 วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กศน. เพชรบูรณ์
 • DSC_0612

 • 26-27 กันยายน 2552 ประชุมนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2553 โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 28-29 กันยายน 2552 วิทยากรฝึกอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6 มาตราฐาน 22 ตัวบ่งชี้ ให้กับ กศน.อำเภอ 15 อำเภอ จังหวัดนครสวรรค์
 • 29-09-2009

 • 30 กันยายน 2552 วิทยากรฝึกอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 • ********************

  Advertisements