การปฏิบัติงานปี 2553

<li>5-9 ตุลาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>13 ตุลาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน กศน.<br>

<li>21-22 ตุลาคม 2552 นิเทศการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอกจาก สมศ. ของกศน.อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก<br>
<li>27-28 ตุลาคม 2552 นิเทศการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอกจาก สมศ. ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา(ครั้งที่ 2)<br>
<li>30 ตุลาคม 2552 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์ กศน. อำเภอ  ณ โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพ ฯ<br>

<li>3 พฤศจิกายน 2552 นิเทศการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอกจาก สมศ. ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต<br>
<li>5-6 พฤศจิกายน 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>10 พฤศจิกายน 2552 ประชุมศึกษานิเทศก์  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรุงเทพ ฯ<br>
<li>16 พฤศจิกายน 2552 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน กศน. กรุงเทพ ฯ<br>
<li>18 พฤศจิกายน 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>23-27 พฤศจิกายน 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>25 พฤศจิกายน 2552 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 กระกรวงศึกษาธิการ<br>
<li>26 พฤศจิกายน 2552 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงาน กศน.กลุ่ม/ศูนย์ ฯ ส่วนกลาง ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน. <br>
<li>30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2552 นิเทศการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอกจาก สมศ. ศูนย์ กศน.อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์<br>

<UL>
<li>30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2552 นิเทศการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอกจาก สมศ. ศูนย์ กศน.อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์<br>
<li>2-3 ธันวาคม 2552 นิเทศการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอกจาก สมศ. ศูนย์ กศน.อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์<br>
<li>4-5 ธันวาคม 2552 นิเทศการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอกจาก สมศ. ศูนย์ กศน.อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์<br>
<li>9 ธันวาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>11 ธันวาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>15 ธันวาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>16 ธันวาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>17 ธันวาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>18 ธันวาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>18 ธันวาคม 2552 ร่วมประชุมตัวชี้วัดระดับสำนัก ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.<br>
<li>21,23 ธันวาคม 2552 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรม ณ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>
<li>22 ธันวาคม 2552 วิทยากรการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร<br>
<li>24 ธันวาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>25 ธันวาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>26 ธันวาคม 2552 วิทยากรฝึกอบรมครูเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำโครงงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี<br>
<li>28 ธันวาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>29 ธันวาคม 2552 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>

<li>8 มกราคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>11 มกราคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>12 มกราคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>14 มกราคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>15 มกราคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>18-20 มกราคม 2553 ประชุมปฏิบัติการเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพ ฯ<br>
<li>18-22 มกราคม 2553 จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กศน.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>
<li>27-28 มกราคม 2553 ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรอบรมครู กศน. สำหรับเด็กเร่ร่อน ห้องประชุม ศกพ. ชั้น6 สำนักงาน กศน. กรุงเทพ ฯ<br>
<li>29 มกราคม 2553 วิทยากรฝึกอบรมหัวหน้า ศรช.ตำบล กศน.นนทบุรี เรื่องเทคนิคการประเมินโครงการ กศน. จังหวัดนนทบุรี <br>

<li>1 กุมภาพันธ์ 2553 ประชุมสรุปรายงานผลนิเทศ ปีงบประมาณ 2553 ไตรมาสที่ 1 ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์<br>

<li>1 กุมภาพันธ์ 2553 วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบประกันคุณภาพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องประชุม ศกพ.<br>

<li>8-9 กุมภาพันธ์ 2553 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐห้องประชุมเสมารักษ์ 1 กระทรวงศึกษาธิการ <br>

<li>8 กุมภาพันธ์ 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ <br>

<li>9 กุมภาพันธ์ 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ <br>

<li>10 กุมภาพันธ์ 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ <br>

<li>10 กุมภาพันธ์ 2553 ประชุมวิเคราะห์ภาระกิจหลัก Core Functions และอัตรากำลังของหน่วยศึกษานิเทศก์   <br>

 <li>11 กุมภาพันธ์ 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ <br>

 <li>12 กุมภาพันธ์ 2553 ประชุมคณะทำงานคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2552 ห้องประชุมกลุ่มงานคลัง กศน. <br>

<li> 15-19 กุมภาพันธ์ 2553 อบรมการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี <br>

 <li>22-26 กุมภาพันธ์ 2553 วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อทบทวนระบบประกันคุณภาพ กศน.อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา <br>

 <li>27-28 กุมภาพันธ์ 2553 นิเทศสนามสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ <br>

<li>5 มีนาคม – 1 เมษายน 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>5 มีนาคม 2553 ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กศน. ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร กศน. กรุงเทพ ฯ<br>
<li>6 มีนาคม 2553 ร่วมประชุมสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ ฯ<br>
<li>9 มีนาคม 2553 ประชุมเรื่องการจัดทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย กศน. ตำบล ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร กศน. กรุงเทพ ฯ<br>
<li>11 มีนาคม 2553 ประชุมการจัดทำระบบรองรับภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(PMQA หมวด 6:PM4) ห้องประชุมกลุ่มแผนงาน สำนักงานกศน. กรุงเทพ ฯ<br>
<li>17 มีนาคม 2553 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 ของหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>29 มีนาคม 2553 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 6) ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานกศน. กรุงเทพ ฯ<br>

<li>1 เมษายน 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>2 เมษายน 2553 ร่วมพิธีเปิดงานวันรักการอ่าน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ ฯ<br>
<li>7-9 เมษายน 2553 ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบรองรับภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้องประชุม กศน. ชั้น 6  สำนักงานกศน. กรุงเทพ ฯ<br>
<li>7-9 เมษายน 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>19 เมษายน 2553 ประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) ห้องประชุม ศกพ.ชั้น 6 สำนักงานกศน. กรุงเทพ ฯ<br>
<li>20- 30 เมษายน 2553 นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกของสถานศึกษา กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์<br>
    21-23  เมษายน 2553 กศน.อำเภอท่าปลา<br>
    24-26  เมษายน 2553 กศน.อำเภอตรอน<br>
    27-29  เมษายน 2553 กศน.อำเภอลับแล<br>

<li>6-7 พฤษภาคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>11 -13 พฤษภาคม 2553 นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอก กศน. อำเภอบางกระทุ่ม กศน.อำเภอวัดโบสถ์ และ กศน.อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก<br>
<li>14-15 พฤษภาคม 2553 เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการปรับปรุงองค์การ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร<br>
<li>19 พฤษภาคม 2553 นิเทศติดตามผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์<br>
<li>20 พฤษภาคม 2553 นิเทศติดตามผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์<br>
<li>21 พฤษภาคม 2553 นิเทศติดตามผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์<br>
<li>24-25 พฤษภาคม 2553 เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม<br>
<li>26-27 พฤษภาคม 2553 เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร<br>

<li>1 มิถุนายน 2553 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ กศน.<br>
<li>4 มิถุนายน 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์.<br>
<li>7-8 มิถุนายน 2553 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) ของสำนักงาน กศน. ห้องประชุมกลุ่มแผนงาน กศน.<br>
<li>8-11 มิถุนายน 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์.<br>
<li>15 มิถุนายน 2553 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ กศน.<br>
<li>16-17 มิถุนายน 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์.<br>
<li>17 มิถุนายน 2553 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ กศน.<br>
<li>18 มิถุนายน 2553 นิเทศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์<br>
<li>21-25 มิถุนายน 2553 ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  พุทธศักราช 2544 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง<br>

<li>30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2553 บรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมรฤธิ์ ปลายภาคเรียน ที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544<br>
<li>1-2 กรกฎาคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>5-9 กรกฎาคม 2553 วิทยากรประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กศน.เพชรบูรณ์<br>
<li>12 กรกฎาคม 2553 ประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์<br>
<li>13-15 กรกฎาคม 2553 นิเทศงาน กศน.จังหวัดพิจิตร<br>
<li>19 กรกฎาคม 2553 ประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ห้องประชุมสำนักงาน กศน.ชั้น 6<br>
<li>20-22 กรกฎาคม 2553 นิเทศงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย<br>
<li>28-30 กรกฎาคม 2553 ประชุมปฏิบัติการจัดทำ best practice เครือข่าย กศน. โรงแรมศรีอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี <br>

 • 3-7 สิงหาคม 2553 นิเทศงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
 • 9 – 11 สิงหาคม 2553 นิเทศงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
 • 16-18 สิงหาคม 2553 ประชุมทบทวนแผนและจัดทำแผนปรับปรุงระบบรับรองภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554 ห้องประชุมสำนักงาน กศน.
 • 17-20 สิงหาคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
 • 17-18 สิงหาคม 2553 ประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบ เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน.
 • 19 สิงหาคม 2553 ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 6) ห้องประชุม กศน.1 ชั้น 6
 • 21 สิงหาคม 2553 ประชุมแถลงนโยบาย “180 วัน ร้อยรู้มุ่งสู่การพัฒนา” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพ ฯ<br
 • 23-27 สิงหาคม 2553 ประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.จังหวัดสุโขทัย
 • 26 สิงหาคม 2553 ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 30 สิงหาคม -3 กันยายน 2553 นิเทศงาน กศน. จังหวัดตาก
 • 7 กันยายน 2553 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
 • 8 กันยายน 2553 งานวันการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์วิทย์ ฯ รังสิต
 • 8-10 กันยายน 2553 นิเทศงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 • 14-17 กันยายน 2553 ประชุมสรุปผลนิเทศและจัดทำรายงานผลนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553
 • 20-24 กันยายน 2553 นิเทศการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำคู่มือครู และการสร้างแบบทดสอบของกศน จังหวัดเพชรบูรณ์
 • 27-30 กันยายน 2553 นิเทศการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร
 • Advertisements