คลังเก็บ

การวางแผนและการเขียนโครงการวิจัย

res_plan

Download  Research_Plan  PowerPoint 

Advertisements

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบล ในเขตภูมิภาคตะวันตก

044-3

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อเรื่อง  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบล ในเขตภูมิภาคตะวันตก

ผู้วิจัย  นางสาวพรพิพัฒน์ ซื่อสัตย์   ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2555

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ.ดร. ศิริณา จิตต์จรัส
อาจารย์อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการที่คาดหวังและปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบล และเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบลในเขตภูมิภาคตะวันตก การดำเนินงานประกอบด้วย 2 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการที่คาดหวังและปัญหา
ขั้นที่ 2 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบล

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู กศน.ตำบล จำนวน 223 คน

การเก็บรวบรวม รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในด้านสภาพและความต้องการที่คาดหวังการปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.95 และ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดประชุมสนทนา ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มาจากการเลือกเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัย  พบว่าในภาพรวมของสภาพการปฏิบัติงาน และความต้องการที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัญหาพบว่า ด้านการให้บริการเรียนรู้มีระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมสังคม วัฒนธรรมประเพณี ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบล ประกอบด้วย

ด้านการวางแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่

1) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน
2) ประสานข้อมูล

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่

1) จัดอบรมการวิเคราะห์หลักสูตร
2) อบรมวิทยาการและทักษะใหม่ ๆ

ด้านให้บริการการเรียนรู้ ได้แก่

1) กำหนดสื่อที่จำเป็น
2) จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้านสนับสนุนกิจกรรมสังคม วัฒนธรรม   ประเพณี ได้แก่

1) บูรณาการกิจกรรม
2) ศึกษาดูงานภูมิปัญญา

ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่

1) อบรมเชิงปฏิบัติการ
2) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ****************************

การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

หัฏฐหทัย  ชุติรัตนา  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ดร.พรเทพ  รู้แผน  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัญหาและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ การดำเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอนคือ
1) ศึกษาปัญหาการดำเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ  ผู้บริหาร จำนวน 7 คน รองผู้อำนวยการ จำนวน 18 คน หัวหน้าแผนก จำนวน 62  คน หัวหน้างานพัสดุ  จำนวน 7  คน  เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 14 คน  รวมจำนวน  108  คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า  5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .97  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) นำเสนอแนวทางการดำเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยการประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาการดำเนินงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยปัญหาสูงสุดคือ ด้านการจำหน่ายพัสดุ  อันดับรองลงมาได้แก่ ด้านการบำรุงรักษา  ด้านการจัดหา และด้านการแจกจ่าย และการควบคุม

2. แนวทางการดำเนินงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย สถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจง ครูและบุคลากรของสถานศึกษา เกี่ยวกับแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมจัดทำคู่มือคุณลักษณะของพัสดุและครุภัณฑ์และราคากลางพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบพัสดุประจำปี  มีโดยจัดทำเป็นปฏิทินการเข้าตรวจแต่ละหน่วยกำหนดให้มีการตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  มีคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของพัสดุที่จำหน่าย นำระบบค่าเสื่อมราคามาใช้ในการตีราคาประเมิน มีโปรแกรมระบบการลงทะเบียนการรับ จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง

******************************************

Download เอกสาร