คลังเก็บ

แผนพัฒนาการจัด กศน.อำเภออินทร์บุรี ปีงบประมาณ 2553–2555

Download เอกสาร

Advertisements

แบบสรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน กศน. 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ ปีงบประมาณ 2554

Download เอกสาร

รายงานการประเมินตนเอง กศน. อำเภออินทร์บุรี

Download เอกสาร

Advertisements

สมศ ประกาศ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน รอบสาม

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

Advertisements