คลังเก็บ

1,000,000 pageview

Panchalee Blog

ขอขอบคุณสมาชิกบล็อกทุกท่าน ที่ติดตามอ่านจนยอดอ่านทะลุล้านวิวแล้ว ทาง panchalee จะนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป  สถิติที่น่าสนใจของบล็อกมีดังนี้ Panchalee Blog  มีบทความทั้งหมด  154  บทความ  เอกสาร  13  page  และข้อคิดเห็น  1,511 Comments

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

  1. ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรท้องถิ่น                                           101,717
  2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                                                     50,526
  3. บทเรียนสำเร็จรูป(2)                                                           46,958
  4. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education)             42,510
  5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา(1)                             36,374
  6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                               35,173
  7. หลักการของการจัดการศึกษานอกระบบและปรัชญา..                      29,793
  8. บทเรียนสำเร็จรูป(1)                                                            23,748
  9. การศึกษาในระบบ (Formal Education)                                 22,123
  10. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                    18,476

วันที่มีผู้อ่านมากที่สุด  วันที่  11 พฤศจิกายน  2544  จำนวน  2,894  ราย

ผู้อ่านบล็อกจากใหนบ้าง

คำค้นหาที่มากที่สุด

จำนวน

หลักสูตรท้องถิ่น

36,985
ตัวอย่างหลักสูตรท้องถิ่น 9,664
การศึกษาในระบบ 8,425
การนิเทศการศึกษา 7,963
การศึกษานอกระบบ 7,175
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 4,537
อาจารย์ขิง 3,767
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล 3,534
การนิเทศภายในสถานศึกษา 2,696
การศึกษานอกระบบ คือ 2,542
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,536
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2,268
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 2,060
แนวคิดเชิงระบบ 2,027
บทเรียนสำเร็จรูป 1,920
ปรัชญาคิดเป็น 1,858
การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น 1,820
ตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูป 1,776
การนิเทศการสอน 1,724
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 1,625
การนิเทศแบบคลินิก 1,544
รูปแบบการนิเทศการศึกษา 1,513
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,513
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,428
ภาวะผู้นําทางวิชาการ 1,404
กระบวนการนิเทศการศึกษา 1,393
การจัดการศึกษานอกระบบ 1,324
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1,288
การศึกษาในระบบ คือ 1,260
หลักสูตรท้องถิ่นหมายถึง 1,259
ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรท้องถิ่น 1,223
ความหมายบทเรียนสำเร็จรูป 1,216
Advertisements

Blog Health Meter

 

ปี 2553 มีผู้เข้าเยี่ยมชม Panchalee Blog จำนวน 250,000 ครั้ง  
เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด คือ

1. ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรท้องถิ่น 29,076
2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 14,202
3. บทเรียนสำเร็จรูป(2) 12,889
4. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education) 10,242
5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 9,356

ขอขอบคุณที่ติดตามเยี่ยมชม Panchalee Blog

********************