บทเรียนสำเร็จรูป(1)

book_iconอัญชลี ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
17  เมษายน 2552

           บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อสำหรับเรียนด้วยตนเอง อาจใช้สำหรับศึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ซึ่งอาจจะพบว่ามีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามลักษณะของการนำไปใช้ เช่น บทเรียนสำเร็จรูป แบบเรียนสำเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม โปรแกรมการสอน แบบเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น ถึงแม้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน แต่ลักษณะโดยทั่วไปของบทเรียนสำเร็จรูปมีความคล้ายคลึงกัน คือเป็นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้วิธีหนึ่ง

ความหมาย

             บทเรียนสำเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที่ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละบทเรียน โดยเริ่มจากเนื้อหาสาระที่ง่าย ๆ ไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามลำดับ เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยกำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

จุดมุ่งหมายของบทเรียนสำเร็จรูป

 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนมีปัญหา
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปตามลำดับขั้น จากง่ายไปหายาก
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเอง และทราบถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของตนเอง
 • 4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

หลักการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

 • 1. ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม หรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
 • 2. ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง และรู้คำตอบได้ทันที
 • 3. มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง และมีความพยายามที่จะแก้ไขส่วนที่บกพร่อง
 • 4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปที่ละลำดับ จากง่ายไปยากตามศักยภาพและความสามารถของ แต่ละคน

ลักษณะของบทเรียนสำเร็จรูป

            ลักษณะสำคัญของบทเรียนสำเร็จรูป คือ การออกแบบการบรรจุเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ออกเป็น กรอบ (Frame) ซึ่งเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นจะนำมาจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อย ๆ แล้วบรรจุเนื้อหาสาระการเรียนรู้หน่วยย่อย ๆ ดังกล่าวลงไปในกรอบแต่ละกรอบให้มีความสัมพันธ์และเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก  กรอบสาระการเรียนรู้ (Frame) ในแต่ละกรอบของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบด้วย

 • 1. การอธิบายเนื้อหา
 • 2. แบบประเมินผลก่อนเรียน
 • 3. เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้
 • 4. คำถาม
 • 5. เฉลยคำตอบ
 • 6. แบบประเมินผลหลังเรียน

ชนิดของกรอบในบทเรียนสำเร็จรูป

         กรอบสาระการเรียนรู้ในบทเรียนสำเร็จรูปกำหนดไว้ 4 ชนิด ดังนี้

 • 1. กรอบตั้งต้น (Set Frame) เป็นกรอบที่เป็นเสมือนกรอบนำเข้าสู่บทเรียน ในกรอบนี้จะเป็นข้อมูลการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี และคำถามง่าย ๆ ที่กำหนดให้ผู้เรียนตอบคำถามได้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจหรือเสริมแรงให้มีความสุขกับการเรียนรู้
 • 2. กรอบฝึกหัด (Practice Frame) เป็นกรอบที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกหัดทำกิจกรรมที่มีเนื้อหาสาระเชื่อมโยงมาจากรอบตั้งต้น ในกรอบฝึกหัดนี้เป็นกรอบสำหรับการฝึกทักษะเช่น การอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการเขียน ซึ่งเนื้อหาสาระการเรียนรู้จะเพิ่มมากขึ้นกว่ากรอบตั้งต้น
 • 3. กรอบรองกรอบส่งท้าย (Sub-Terminal Frame) เป็นกรอบการเรียนรู้ก่อนที่จะถึงกรอบการเรียนรู้ สรุป ที่ผู้เรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มาตามลำดับ โดยมีเนื้อหาสาระที่เข้มข้นขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนใกล้จะสรุปองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากบทเรียนสำเร็จรูปได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
 • 4. กรอบส่งท้าย (Terminal Frame) เป็นกรอบสาระการเรียนรู้สรุปสุดท้าย หรือกรอบจบของบทเรียนสำเร็จรูป เป็นกรอบที่มีเนื้อหาสาระเข้มข้น และยากกว่ากรอบสาระการเรียนรู้อื่นที่ผ่านมา

ชนิดของบทเรียนสำเร็จรูป

              ในปัจจุบันบทเรียนสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 3 ชนิด ได้แก่

 • 1. บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear Programme)
 • 2. บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา (Branchine Programme)
 • 3. บทเรียนสำเร็จรูปแบบไม่แยกกรอบ

บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear Programme)

            บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงจะจัดทำเป็นกรอบเนื้อหาสาระเรียงลำดับไว้ตั้งแต่กรอบที่ 1-2-3… จนถึงกรอบจบ ตามที่ผู้สอนได้ออกแบบไว้ ลักษณะกรอบเนื้อหาสาระสำหรับการเรียนรู้จะมีลักษณะดังนี้

2005-06-20-012

กิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง

             การเรียนรู้ตามบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง ผู้เรียนจะเริ่มต้นกิจกรรมการเรียนรู้ในกรอบเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ 1-2-3-4 หรือมากกว่านี้ตามลำดับต่อเนื่องกันไปจนถึงกรอบเนื้อหาสาระสุดท้ายซึ่งเป็นกรอบจบ มีคำถามเสมอว่าการเรียนรู้ตามบทเรียนสำเร็จรูปจะเรียนรู้ข้ามกรอบได้หรือไม่ คำตอบก็คือไม่ได้ เพราะผู้สอนได้ออกแบบเนื้อหาสาระการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดจะสานสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป ถ้าข้ามกรอบการเรียนรู้ใดกรอบการเรียนรู้หนึ่ง เนื้อหาสาระจะขาดหายไป การเรียนรู้ก็จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงก็คือผู้เรียนเก่งจะเรียนรู้ได้เร็วและจบเร็ว การทำบทเรียนก็ง่าย เพราะแต่ละกรอบสาระการเรียนรู้จะบรรจุเนื้อหาสาระไม่มากนัก

 • บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา (Branchine Programme)

           บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาเป็นบทเรียนที่มีการจัดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เป็นกรอบการเรียนรู้หลัก (กรอบยืน) เหมือนบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง แต่มีความแตกต่างเพิ่มเติมตรงที่นอกจากจะมีกรอบสาระการเรียนรู้หลักแล้ว จะมีกรอบสาระการเรียนรู้สาขาเพิ่มเติมหรือกรอบสาระการเรียนรู้สาขาเข้ามา

กรอบสาระการเรียนรู้สาขา

            กรอบสาระการเรียนรู้สาขาเป็นกรอบที่มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้พื้นฐานเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนที่ยังขาดความพร้อมยังไม่เข้าใจเนื้อหาสาระหรือยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ในกรอบต่อไปในแต่ละกรอบสาระการเรียนรู้หลัก จะมีกรอบสาขาการเรียนรู้ 1 หรือ 2 กรอบเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนที่ตอบคำถามผิดพลาดได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในกรอบสาระการเรียนรู้สาขา

2005-06-20-02

บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขายังมีอีกหลายรูปแบบ ดังนี้

2005-06-20-031

             กรอบสาขาดังกล่าวนี้เรียกว่า Remedial Loops ถ้าผู้เรียนไม่สามารถตอบคำถามในกรอบสาระการเรียนรู้หลักได้แล้วจะต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในกรอบสาระการเรียนรู้สาขาที่แตกแขนงออกมาตั้งแต่สองสาขาขึ้นไป ศึกษาสาระการเรียนรู้สาขาแรกแล้วก็สามารถกลับไปศึกษาในกรอบสาระการเรียนรู้หลักได้ในทันที แต่ถ้ายังไม่ผ่านก็ศึกษาในสาระการเรียนรู้สาขาอื่น ๆ จนพร้อมแล้วจึงกลับไปศึกษาและทดสอบในกรอบสาระการเรียนรู้หลักอีกครั้ง เมื่อผ่านแล้วก็ศึกษาในกรอบฯ ถัดไป

2005-06-20-04

            กรอบสาขาลักษณะนี้เรียกว่า Secondary Tracks เมื่อผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ในกรอบสาระการเรียนรู้ที่ 1 และสามารถตอบคำถามได้ก็ผ่านไปเรียนรู้ในกรอบฯ ที่ 2 ถ้าไม่ผ่านต้องกลับไปศึกษาในกรอบฯ สาขา 1 ถ้าตอบได้ถูกต้องก็ไปเรียนในกรอบฯ ที่ 2 แต่ถ้าตอบผิดก็ต้องไปเรียนในกรอบสาขาฯ 2 จนกว่าจะผ่าน

2005-06-20-05           กรอบสาขาประเภทนี้เรียกว่า Gate Frame เมื่อศึกษาในกรอบสาระการเรียนรู้ 1 แล้ว สามารถที่จะข้ามกรอบฯ ไปข้างหน้าได้หลายกรอบ แต่เมื่อข้ามกรอบฯ ไปแล้วไม่สามารถตอบคำถามในกรอบฯ ที่ข้ามได้ต้องถอยกลับคืนไปกรอบฯ ที่ 1 เพื่อศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้ง เป็นต้น

 • บทเรียนสำเร็จรูปแบบไม่แยกกรอบ

            บทเรียนสำเร็จรูปแบบไม่แยกกรอบ เป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่มีการนำเสนอเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้นทีละน้อยตามลำดับขั้น ในบทเรียนจะมีแบบทดสอบและแบบเฉลยให้ตรวจสอบได้ในทันทีเหมือนบทเรียนสำเร็จรูปแบบที่ 1-2 หากแต่การนำเสนอเนื้อหาสาระไม่นำเสนอในรูปของกรอบ เนื้อหาที่นำเสนอต้องต่อเนื่องกัน เหมือนกับการเขียนตำราหรือบทความ

             บทเรียนสำเร็จแบบไม่แยกกรอบนี้เป็นนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ บทเรียนหรือตำราที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 

หน่วยที่………………………………………………………………..

เรื่อง ………………………………………………………………….
………………………………………………..

หัวข้อเรื่อง

 • 1. …………………………………………………………….
  …………………………………………………
 • 2. …………………………………………………………….
  ………………………………………………….
 • 3. ………………………………………………………..
  ……………………………………………………….

ความนำ

          …………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

สาระสำคัญ

 • 1. ………………………………………………………….
  …………………………………………………………….
 • 2. …………………………………………………………
  ……………………………………………………………
 • 3. …………………………………………………………
  ……………………………………………………………

จุดประสงค์

 • 1. …………………………………………………………
  …………………………………………………………….
 • 2. …………………………………………………………
  ……………………………………………………………
 • 3. ……………………………………………………….
  ………………………………………………………….

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

เนื้อหา

 • 1. …………………………………………………………
  ………………………………………………………
 • 1.1 ………………………………………………………..
  …………………………………………………..
  ……………………………………………………………
  …………………………………………………..
 • 1.2 …………………………………………………….
  ……………………………………………………..
  ……………………………………………………..
  …………………………………………………….

กิจกรรมที่ 1
         …………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
…………………………..

แนวตอบ
           ………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………….

กิจกรรมที่ 2
          …………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….

แนวตอบ
           …………………………………………………..
………………………………………………………….
…………..

ฯลฯ

สรุป …………………………………………………………
…………………………………………………….
………………………………………………………………
……………………………………………………..
………………………………………………………………..
……………………………………………………

แบบฝึกหัด
            ……………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
……….

แนวตอบ
               …………………………………………………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
 ………………

แบบทดสอบหลังเรียน
            …………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………

 

****************************

 

อ้าวอิงบทความนี้
อัญชลี  ธรรมวิธีกุล : https://panchalee.wordpress.com/2009/04/17/programinstructional1

 

Advertisement

82 Replies to “บทเรียนสำเร็จรูป(1)”

 1. พี่ขิง ที่รัก
  โสได้ลองเปิดดูเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือ และกำลังพยายามดำเนินการตามที่สัญญากัน..แต่ถ้าหากพี่พบรูปแบบหรือกรอบการจัดทำคู่มือก็กรุณาส่งmail ให้บ้างนะคะ
  ด้วยความเคารพรัก
  โส สุโขทัย

 2. สวัสดีปีใหม่ค่ะ
  หนูขอตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพ้ฒนการสอนของนักเรียนด้วยค่ะ

  1. เรียน อาจารย์บุญเครือ ที่เคารพ
   สวัสดีปีใหม่ค่ะ บทเรียนสำเร็จรูปที่มีอยู่ ส่วนใหญ่ใช้กับ นักศึกษา กศน. ค่ะ ไม่ทราบจะใช้ได้หรือเปล่า
   อาจารย์ขิง

 3. เรียนท่านศึกษานิเทศก์ ที่เคารพ ผมครูสุวิทย์ กำลังศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา
  และกำลังทำ วิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผมทำเสนอ 2 หัวข้อ คือ สังคม เรื่อง ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ และวันสำคัญ อยากขอความกรุณาด้านเอกสารอ้างอิงประกอบค้นคว้าครับ

  1. เรียน อาจารย์สุวิทย์ ที่เคารพ
   ขอข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่องานวิจัย ทั้ง 2 เรื่องค่ะ
   อาจารย์ขิง

 4. ขออนุญาตศึกษาวิธีเขียนบทเรียนสำเร็จรูปไปเขียนบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อทำผลงาน อ.3 นะคะ วิชาคณิตศาสตร์ ใช้แบบใหนดีคะ

  1. เรียน อาจารย์เสาวลักษณ์ ที่เคารพ
   วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่เน้นการฝึกทักษะ ถ้าผู้เรียนฝึกทักษะมากเท่าไรจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและเป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนในเรื่องใหม่ต่อไป ดังนั้นบทเรียนแบบสาขา(Branching Programme) จึงมีความเหมาะสมกับวิชาคณิตศาสตร์ เพราะมีกรอบยืนและกรอบสาขา ซึ่งกรอบสาขาจะมีเนื้อหาสาระเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนได้ฝึกเพิ่มขึ้นจนเข้าใจก่อนที่จะไปเรียนกรอบใหม่ต่อไป ใน Blog มีตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูป หมวดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซ็ต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถ Download ค่ะ (ผลงานชำนาญการพิเศษ)
   อาจารย์ขิง

 5. เรียนท่านศึกษานิเทศน์ที่เคารพ ดิฉันครูอรพิน โสภา กำลังแก้ผลงานเยียวยารุ่นที่ 2
  ภาษาไทยค่ะ ได้ส่งผลงานบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดของคำ แล้วไม่ผ่าน ตอนนี้เหลือเวลา 10 เดือน ต้องส่งผลงานที่แก้ไขก่อน 20 ธันวาม 2553 ค่ะ มีแนววิจัยนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปขอดูแนวการทำวิจัยด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังปรับแก้นวัตกรรมอยู่ค่ะ
  ขอขอบพระคุณอย่งสูงค่ะ ส่งให้ทางmail – oarpin848@hotmail.com
  จะใช้เวลาปรับแก้ช่างปิดเทอมค่ะ

  1. เรียน คุณครูอรพิน ที่เคารพ
   ใน Panchalee Blog มีตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูป 3 เรื่อง คงจะพอเป็นแนวทางได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 6. ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะค่ะที่ได้น้ำข้อมูลเรื่องบทเรียนสำเร็จรูปมาขึ้นยนเวป
  จึงทำให้หนูได้นำไปใช้ในการทำโครงาน (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก) ขอบขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะ

 7. เรียนท่านศึกษานิเทศน์ที่เคารพค่ะ ดิฉันครูสัญลักษณ์ สาธุการ กำลังทำผลงานชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาและสุขศึกษา ป. 5 ค่ะ ตั้งใจว่าจะส่งในเดือนตุลา 53 นี้ค่ะ อาจารย์พอจะ มีแนววิจัยนวัตกรรมและตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูปบ้างไหมคะถ้ามีขอมาเพื่อเป็นแนวหน่อยนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ ส่งให้ทางmail – sanyalak_sa@hotmail.co.th นะคะ
  จะใช้เวลาปรับแก้ในเวลาว่างค่ะ

  1. เรียน อาจารย์สัญลักษ์ ที่เคารพ
   การทำนวตกรรมเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูป มีหลายลักษณะ เช่น “รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ……..” ” รายงานการติดตามผลบทเรียนสำเร็จรูป …..” “รายงานการประเมินผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป …..” “รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ….” แต่ละลักษณะมีวิธีเขียนแตกต่างกัน โดยเฉพาะการตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาจะไม่เหมือนกัน อาจารย์สามารถหาอ่านจากวิทยานิพนธ์ตามมหาวิทยาลัยได้ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 8. เรียนท่านศึกษานิเทศน์ ที่เคารพ ดิฉันอยู่ระหว่างการแก้ผลงานขออนุญาตนำบทความของท่านไปใส่ในบทที่ 2 นะคะ เพราะเป็นบทความที่ทันสมัยมากที่สุดค่ะ

  1. เรียน อาจารย์กมลวรรณ ที่เคารพ
   ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้ปรับปรุงผลงาน ขอให้ผ่านนะคะและยินดีมากที่ข้อมูลบทเรียนสำเร็จรูปเป็นประโยชน์ต่อการแก้ผลงานค่ะ
   อาจารย์ขิง

 9. เรียน อาจารย์ขิง ขออนุณาตนำผลงานไปประกอบผลงานวิจัยบทเรียนสำเร็จรูปซึ่งเริ่มต้นให้นักเรียนได้ทดลองใช้เป็นปีแรก และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ใช้ในส่วนที่สำคัญของงานที่ท่ายได้ค้นไว้
  ขอขอบพระคุณค่ะ
  ครูโรงเรียนสุมานัน
  สมุทรปราการ
  24 ธันวาคม 2553

  1. เรียน อาจารย์ทิพาภรณ์ ที่เคารพ
   ขอบคุณทีมาเยี่ยม Panchalee blog และยินดีอย่างยิ่งที่งานใน blog เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
   อาจารย์ขิง

  2. ขอขอบพระคุณอาจารณ์ขิงที่เคารพค่ะ ขณะนี้ได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนที่ศึกษาจากบล็อกของท่านแล้ว ได้ผลเป็นประการใดจะเรียนแจ้งท่านอีกครั้ง
   ขอขอบพระคุณมากค่ะ
   ทิพาภรณ์ ตุ้มแก้ว

   1. เรียน อาจารย์ทิพาภรณ์ ที่เคารพ
    ถ้าอาจารย์ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ถามมาใหม่ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
    อาจารย์ขิง

 10. ดิฉันเป็นครูอยู่ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ค่ะ อ่านบทเรียนสำเร็จรูปของอาจารย์ในPanchalee blog มีความเข้าใจมากค่ะ ดิฉันได้ทำผลงานสังคมป6ส่งแต่ก็ตก ขณะนี้ดิฉันทำสาระสังคมเศรษฐศาสตร์ ป5ขึ้นมาใหม่ อยากได้แนวทางการทำเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะเพื่อความชัดเจนและถูกต้องเนื่องจากได้รับการคอมเมนต์ตอนส่งผลงานว่ามีรูปแบบไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ตอบตามที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ

  1. เรียน อาจารย์สุภา ที่เคารพ
   ใน Panchalee blog มีเอกสารบทเรียนสำเร็จรูป 3 เล่ม ซึ่งผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการแล้ว อาจารย์สามารถศึกษาได้ที่ “ตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูป”ถ้ามีปัญหาอะไรมาถามมาใหม่ได้ ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
   อาจารย์ขิง

 11. ขออนุญาตนำเนื้อบางส่วนไปประกอบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูปด้วยนะครับ

 12. เจอเวปของท่านมีประโยชน์ต่อเพื่อนครูมาก….ผมยังคุณสมบัติไม่ถึงชำนาญการพิเศษแต่อยากจะทำผลงานสาระวิทยาศาสตร์ ผมสอนชั้นป.6 โดยอยากทำบทเรียนสำเร็จรูป…ท่านพอจะมีเรื่องที่น่าสนใจหรือมีตัวอย่างนวตกรรมของวิทย์ป.6 หรือปล่าว…ถ้ามีรบกวนท่านได้ชี้แนวทางให้จะเป็นพระคุณยิ่งครับ ดีใจนะครับมีศึกษานิเทศก์ที่คอยให้แนะนำกับเพื่อนครูอย่างนี้…..

  1. เรียน ครูโด่ง ที่เคารพ
   วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 เป็นวิชาที่นำมาจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปที่เหมาะสมมาก เพราะลักษณะของเนื้อหาสาระสามารถนำมาจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อย ๆ เพื่อบรรจุลงในกรอบสาระการเรียนรู้(Frame) ได้เป็นอย่างดี และบทเรียนสำเร็จรูป เป็นสื่อที่เหมาะสมสำหรับ ป. 6 เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และเด็กจะสนใจสื่อประเภทนี้มากกว่าแบบเรียนธรรมดา เพราะผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดผลสัมรฤทธิ์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถนำมาจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปได้เกือบทุกสาระ เช่น ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดาวและกลุ่มดาว สะสารและสมบัติของสาร และพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น อาจารย์สามารถดูรูปแบบบทเรียนสำเร็จรูปได้จาก ตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูป ใน Panchalee blog บทเรียนสำเร็จรูปหมวดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 13. เรียนอาจารย์ขิง
  กำลังจะทำผลงานชำนาญการพิเศษค่ะ สนใจการทำบทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่ะ เนื่องจากพิจารณาดูแล้ว เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน มาก เนื่องจากICT ยังไม่เอื้อต่อการจัดการรเยนการสอน อาจารย์พอมีแนวทางหรือตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษดังกล่าว ไหมคะ ลองศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แต่ไม่ค่อยมีเผยแพร่ ส่วนใหญ่ จะมีแต่บทคัดย่อ ไม่มีตัวอย่างให้ดู หากอาจารย์มีรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะ ด้วยค่ะ ทางE mail: chanawan_jan@yahoo.co.th หหรือ นำเสนอในblock ของอาจารย์ก็ได้ค่ะ
  ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ที่นำเสนอความรู้ ให้กับเพื่อนครูทั้งหลายค่ะ
  kru chanawan from chiang rai

  1. เรียน อาจารย์ Chanawan ที่เคารพ
   การทำผลงานวิชาภาษาอังกฤษผ่านน้อยมาก จึงไม่ค่อยมีการเผยแพร่ ที่เผยแพร่อยู่ก็ไม่แน่ใจว่า เป็นตัวอย่างที่จะทำผลงานได้หรือ อย่างไรก็ตามถ้าพบผลงานที่ผ่านแล้วจะติดต่ออาจารย์ผ่านทาง ที่อยู่ของอาจารย์ที่ให้มาค่ะ
   อาจารย์ขิง

 14. เรียน อาจารย์ อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
  ผมได้อ่านบทความของอาจารย์แล้วดีมาก ได้นำไปแนะนำครูในโรงเรียนให้ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณ

 15. เรียนอาจารย์ขิงที่เคารพ
  ดิฉันได้เข้ามาศึกษาความรู้ใน web ของอาจารย์แล้วได้ความรู้มากเลยค่ะ
  ออยากเรียนปรึกษาว่า ดิฉันคิดอยากจะทำ ผลงาน คศ.3 บ้าง แต่ดูผลงานท่านที่ส่งแล้วบางคนเก่งมากแต่ไม่ผ่าน (คณิตศาสตร์ ม.ต้น) เลยท้อใจมากๆ…. ตอนนี้นึกอยากจะลองดู คิดว่าจะทำแบบฝึกทักษะ อาจารย์มีตัวอย่าง หรือผลงานเต็มรูปรบกวนลงในblog หรือส่งmail มาที่ tu_uk@live.com ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  1. สวัสดีค่ะอาจารย์นงลักษ์
   ผลงาน คศ. 3 วิชาคณิตศาสตร์ ใน Panchalee blog มีบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเซท ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 16. สวัสดีค่ะพี่ขิง
  หนูลัดดาวัลย์ ศน.จันทบุรี ค่ะ จะขอรบกวนพี่ขิง เรื่อง การสร้างความรรู้บครู-อาจารย์ และครูกศน.ตำบล ในเรื่องการนิเทศ ในเดือนพฤษจิกายน 2554 นี้
  พี่ขิงและคณะจะพอมีเวลาว่างบ้างไหมคะ จันทบุรีน้ำไม่ท่วมค่ะ
  ด้วยความเคารพ จาก โอ๋ ลัดดาวัลย์

  1. โอ๋ที่รัก
   เดือนพฤศจิกายน พี่ยังไม่มีโปแกรมไปไหน แต่วันที่ 28 – 29 ตค. พี่อยู่ที่พัทยา คงได้พบกันแล้วคุยรายละเอียดกันอีกครั้ง นะคะ
   พี่ขิง

 17. พี่ขิง ที่เคารพ
  ขอบคุณมากค่ะพี่ขิง หนูเกรงใจไม่กล้าโทร.เพราะทราบว่าไปช่วยน้ำท่วมกัน
  จึงถามมาทางblog ค่ะ รบกวนพี่ขิงและคณะจัดเวลาให้ 2-3 วันนะคะ จะได้ทำโครงการได้ตรงกัน หนูได้เสนอแนวทางให้ผอ.และที่ประชุมรับทราบแล้วค่ะ
  ด้วยความเคารพ จาก โอ๋ ลัดดาวัลย์

 18. พี่ขิงคะ
  ผอ.ได้บอกว่าจัด หลังวันเฉลิม ( 5 ธ.ค. 2554 ) ค่ะ หนูได้เรียนผอ.ตามระยะเวลาที่พี่บอกไว้คือ โครงการจัด 3 วัน แล้วหนูจะส่งโครงการมาให้ดูนะคะ
  ด้วยความเคารพรัก
  ลัดดาวัลย์

 19. เรียน พี่ขิง ครับ
  ผมขออนุญาตนำบทความของพี่ไปใส่ในบทที่ 2 นะครับ และขอตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษด้วยครับ
  ด้วยความเคารพรัก
  สุนธี

 20. เรียนอาจารย์อัญชลีคะ
  ดิฉัน สอนภาษาอังกฤษ สนใจเรื่องการทำบทเรียนสำเร็จรูป และอยากได้ตัวอย่างของบทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของชั้นมัธยมศึกษาชั้นใดก็ได้ค่ะที่อาจารย์มี ตอนนี้ ดิฉันสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 5 ค่ะ ดิฉันสอนที่ รร สายปัญญา กทม ค่ะ ถ้าอาจารย์มีตัวอย่างจากผู้ที่ทำผลงานผ่านก็จะขอบพระคุณยิ่งค่ะ
  ดิฉันขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ…โสภิตชา

  1. สวัสดีค่ะอาจารย์โสภิตชา
   ดิฉันมีบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่ค่อยดีนักและไม่ผ่านการประเมิน คศ. 3 ค่ะ ใน Panchalee blog มีตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านแล้วพอเป็นแนวทางได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 21. ขอบคุณที่สุดเลยค่ะท่านคะ พอดีดิฉันกำลังทำผลงานอาจารย์ 3 วิชาคณิตศาสตร์ สนใจเรื่องเซตของท่านมากค่ะ ขอบคุณนะคะ

 22. กราบเรียนท่าน ศน.ท่ีเคารพ
  ดิฉันได้รับความรู้จากท่านมากมาย ในการเข้ารับการพัฒนาท่ี โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท ท่ีผ่านมา ดิฉันกราบขออนุญาตขอคำแนะนำจากท่าน ในโอกาสต่อไปนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

 23. เรียน …ท่านศน.ที่เคารพ
  พบในสิ่งที่กำลังหาอยู่พอดี ถือว่าโชคดีมากที่ได้มาพบบทความชิ้นนี้ ขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของท่าน ที่ได้ส่องไฟนำทางให้บุคคลหลายๆคน ขอบคุณจากใจจริงครับ แล้วจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมอีกครับ

 24. สวัสดีคะอาจารย์
  ขอบคุณสำหรับความรู้คะ กำลังจะทำผลงานชำนาญการพิเศษวิชานาฏศิลป์ ตั้งใจว่าจะทำบทเรียนสำเร็จรูปคะอาจารย์มีตัวอย่างหรือเปล่าคะ

 25. สวัสดีค่ะอาจารย์ จะทำผลงานอาจารย์วิชาภาษาไทยชั้นม.1เรื่องชนิดของคำ อาจารย์มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กับแบบเรียนสำเร็จรูปบ้างไหมค่ะ ขอความอนุเคราะห์กับอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
  ครูพร

  1. สวัสดีปีใหม่ 2556 ค่ะ อาจารย์อาพร
   ดิฉันไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าขอค้นหาก่อนนะคะ
   อาจารย์ขิง

 26. เรียน อาจารย์สุภา ที่เคารพ
  สวัสดีครับท่นอาจารย์สุภา ผมชื่อครูอดิเรก คำเป็กเครือ จบปริญญาโทภาษาอังกฤษ บรรจุเป็นครูภาษาอังกฤษครับ แต่หลังจบปริญญาโทก็รู้ว่าตัวเองรักการสอนวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาและพยายามทำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ครับ ประเด็นที่กระผมต้องการขอความช่วยเหลือคือ กระผมสนใจการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปสาระวิทยาศาสตร์ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครับ แต่ปัญหาคือ กระผมไม่เคยเห็นบทเรียนสำเร็จรูปที่เป็นที่ถูกต้อง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์สุภา ขอตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูปสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพราะผมเองก็ต้องรับผิดชอบสอนสาระภาษาอังกฤษด้วยครับ เนื่องจากครูที่โรงเรียนไม่สามารถสอนได้ครับ

  ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาที่ e-mail: x_adir_mflu@hotmail.com
  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 27. ท่านศึกษานิเทศน์ที่เคารพ
  อยากทำบทเรียนสำเร็จรูปเกี่ยวกับทัศนศิลป์ระดับมัธยมตอนต้น ของนำความรู้และเนื้อหาไปทำและอ้างอิงนะคะ ไม่ได้ทำผลงาน แต่อบรมการสอน 5L ต้องทำส่งเขตฯต้นสังกัดและใช้สอนนักเรียน ขอความอนุเคราะห์นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

 28. สวัสดีคะ ถ้าอาจารย์มี ตัวอย่างการทำผลงาน คศ3 วิชาภาษาอังกฤษ ช่วยส่งอีเมล์มาให้ดิฉันดูเป็นตัวอย่าง จักขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 29. ท่านอาจารย์ที่เคารพ ดิฉันเข้ามาศึกษาเป็นครั้งแรกเป็นเว็บไซต์ที่ดีมีความรู้ ด้วยความเคา พูดว่า:

  เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ
  ดิฉันเข้ามาศึกษาเป็นครั้งแรกเป็นเว็บไซต์ที่ดีมีความรู้
  ด้วยความเคารพค่ะ

 30. กำลังหาข้อมูลทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.3อยู่อ่ะค่ะ ไม่ทราบว่าบล๊อคนี้จะใช้อ้างอิงได้รึป่าวคะ ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ

 31. สวัสดีค่ะอาจารย์ ได้เข้ามาอ่านแนวทางการทำนวัตกรรม ได้ข้อมูลที่ดีมากค่ะ ดิฉันสอนภาษาอังกฤษ ม 4 สนใจจะทำนวัตกรรม ใหม่ๆแต่ยังหาเนื้อหาไม่ได้ อาจารย์พอมีตัวอย่าง นวัตกรรมใหมคะ รบกวนขอคำชี้แนะด้วยนะคะ

 32. สวัสดีค่ะ อาจารย์ขิง ในบทเรียนสำเร็จรูปภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติหลังจากเรียนแต่ละเล่มเสร็จได้หรือไม่คะ

 33. ท่านอาจารย์ครับ ผมอยากทราบว่่าถ้าทำนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป ต้องมีเเผนการสอนไหมครับ เพราะตอนเรียนอาจารย์บอกว่าพวก E book บทเรียนสำเร็จรูปไม่ต้องมีเเผนการสอน เเต่ครูที่โรงเรียนที่จะทำ คศ.3 บอกว่าต้องมีเเผนการสอนประกอบด้วย สรุปบทเรียนสำเร็จรูปต้องมีเเผนการสอนหรือไม่ครับ ขอบพระคุณครับ

  1. สวัสดีค่ะครูนอกบ้าน
   การทำนวัตกรรมเรื่องบทเรียนสำเร็จรูป เป็นการทำวิจัยปฏิบัติการเชิงทดลอง ดังนั้นการนำบทเรียนสำเร็จรูปไปทดลองใข้ จะต้องมีแผนการสอน ซึ่งแผนการสอนจะทำให้ผู้วิจัยทราบว่าจะนำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้อย่างไร ค่ะ
   อัญชลี ธรรมะวิธีกุ

 34. เรียนท่านอาจารย์ คะอยากให้อาจารย์เเนะนำการทำบทเรียนสำเร็จรูป ชั้นอนุบาล 2 คะจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีคะ

  1. สวัสดีค่ะ Nichakan
   การทำบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2 สามารถทำในวิชาที่ต้องการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน เช่นวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เพราะผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ประเมินตนเอง และทราบผลการเรียนได้ทันที ถ้าได้คะแนนมากผู้เรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ แต่ถ้าได้คะแนนน้อยจะทำให้ผู้เรียนมีความพยายามมากขึ้น และจุดเด่นของบทเรียนสำเร็จรูปคือผู้เรียนได้เรียนรู้ในวิชานั้นไปทีละน้อยตามลำดับของเนื้อหาสาระจากง่ายไปยากตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน สำหรับเด็กอนุบาลควรทำเอกสารบทเรียนสำเร็จรูปให้น่าสนใจ เช่นการใช้สี และภาพประกอบค่ะ
   อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
   31 กรกฎาคม 2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: