รายงานการติดตามผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ

เรื่อง รายงานการติดตามผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ

ชื่อผู้ศึกษา   นายพิสิทธิ์  มิตรศิริ

สถานศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

ปีการศึกษา  2552

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนของครูการศึกษานอกโรงเรียนที่ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือครูการศึกษานอกโรงเรียน จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจำนวน 36 คนและ ครูการศึกษานอกโรงเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  จำนวน 6  คน  รวม 42 คนการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย1)  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบสุริยะ การเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดาราจักร กลุ่มดาว กล้องโทรทัศน์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามความคิดเห็น โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการหา  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test for dependent sample)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จากคะแนนการทดสอบก่อนเรียน  และคะแนนการทดสอบ หลังเรียน
            ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ พบว่า ครูการศึกษานอกโรงเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคุณภาพของคู่มือมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะ รูปเล่ม ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมและด้านการนำไปใช้
            ด้านลักษณะรูปเล่ม  มีความเหมาะสมเกี่ยวกับตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม
            ด้านเนื้อหา  เนื้อหาสาระเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน อ่านแล้วเข้าใจง่าย เนื้อหามีปริมาณเหมาะสมกับระยะเวลาเรียน และเนื้อหาถูกต้องชัดเจน
            ด้านกิจกรรม  กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียน กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ และกิจกรรม สามารถ บูรณาการ กับวิชาอื่น ๆ ได้
            ด้านการนำไปใช้  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้
            ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ  ของครูการศึกษานอกโรงเรียน  พบว่าจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ17.79  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.67  และเมื่อศึกษา  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศแล้ว มีคะแนนทดสอบหลังเรียนค่าเฉลี่ย เท่ากับ 25.14  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.02  เมื่อนำไปทดสอบความแตกต่าง (t-dependent) พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงอาจสรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูการศึกษานอกโรงเรียนที่ศึกษา  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .01

*******************************

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: